اخبار برگزیده

213

اینچندروزخیلیوحشتناکدارهمیگذره. روزی۱۳۱۴ساعتکار جمعهها! صوبتاشببان.نهستموصددرصداگراوننبودالآنمردهبودمواقعاًازجملهآدمهاییهستکهتاقیامقیامتبهشمدیونم

داریمدوتاییمغایرتهاروحسابرسیمیکنیموخودمونروواردبدکارهبیسروتهیکردیم. خیلیبدهوهیچیبههیچینمیخورهوفقطمااینوسطداریمجونمیدیموخدااونروزرونیارهکهوسطاینهمهاشتباهمامیهاشتباهیبکنیم! خیلیفکرموندرگیرهاینکارهو‌شبهاهمهمشبهفکریهراهحلبرایبهبودهوسرعتبهکاریم

ازطرفدیگههمچندروزپیشرئیسمونبدجورباهامدعواکرد. ازطرفیهممنمفرداشباتوپپررفتمپیششوحرفمو‌زدمولیخب‌اونرئیسدفترج.دهحرومزادهویکیازهمکارهایبدزیرآب‌زدهبودواسمانقدرفکرمدرگیرهکههنوزوقتنکردمبهحرفاشونفکرکنمویهنتیجهگیریکنموبهفکریهچارهایباشم… : خیلیاعصابمسراینخورده

قضیهدیگههممربوطبهخنگ‌بودنودرگیربودنفکرمهکهیادمرفتپنجشنبهپاکتاروکاملبهحسینتحویلبدمویکیشونجاموندهبودصوببهمززدنویهاسترسبدیواردشدوبدوبدو‌رفتمولیکشوموتونستخبودنبازکننوبهخیرگذشتهبود. بدترینچیزشکههنوزفکرممشغولشهگریههایسبودمهمیگفتتقصیرهاونبوده. ولیبندهخدااصنمقصرنبودوتقصیرمنبود. امیدوارمبخشیدهباشهمنو

بعددعوایامشبمبایهاربابرجوعکهصداشوبالابردواسمچونبدهیشوفهمیدم. البتهاونمبی‌تقصیربودمقصرسیستمغلطقدیم‌بودهولیخبناراحتشدمواحساسمیکنمهمهازمبدشونمیادسراینکبدهیشونروچکمیکنموگاهابدارمیشن. البتهناگفتهنماندچهارمیلیونوصدیکیروچنوخپیشزندهکردم

بگذریم


213

213

213

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها